שנה א' מתקדמים ת"א

פרנצי וויניקוט- שורשי החשיבה הפסיכואנליטית על טראומה ודיסוציאציה / חיותה גורביץ'

בקריאה בדיעבד ניתן לראות הד לרעיונותיו של פרנצי בכתביו של ויניקוט, וכי קריאה בפרנצי ברוח מושגיו של ויניקוט מעשירה ומעמיקה את הבנתנו את פרנצי. פרנצי, בחידושיו התיאורטיים והקליניים (כפי שהתגבשו בכתביו האחרונים), מציע שהנפש תלויה להתפתחותה ולתקינותה ביחס המבוגר לילד. היחידה הבסיסית הינה הורה-ילד, והעצמי מתהווה בתוך ומתוך החיבור עם האחר בשלב התלות המוחלטת. מכאן, כל פגיעה בהתפתחות הנפשית נובעת מטראומטיזציה על ידי האחר, וכרוכה בדיסוציאציה. להנחות אלו השלכות מהותיות על הבנת העצמי והתפתחותו, וכן על הקליניקה הטיפולית. בסמינר נקרא מאמרים מאוחרים של פרנצי וכן קטעים מהיומן הקליני שלו ברוח מושגיו של וויניקוט.


התפתחות רגשית מוקדמת כתשתית לחשיבה הקלינית של ויניקוט / סמדר שטיינבוק

תפיסתו הייחודית של ויניקוט לגבי התהליכים הנפשיים המעורבים בהתפתחות הרגשית המוקדמת, שזורים בהגותו לגבי טבע האדם ולגבי האופן שבו מתפתחים תהליכי העברה ומתרחשת טרנספורמציה בטיפול פסיכואנליטי. בסמינר נכיר מושגי יסוד כמו אנ-אינטגרציה וחרדות ראשוניות, החזקה וטיפול, אשליה ומשחק, תהליכי היתהוות העצמי ועוד, דרכם נעמיק במה שמאפשר לתינוק האנושי להגיח מתוך מצב אחדותי ולצאת למסעו המופלא לקראת ניפרדות, תוך גיבוש חווית עצמי רציפה, חיונית ונושמת. 


המצבים הלא מיוצגים של הנפש בחשיבה של ביון וממשיכיו / דר אילן ברנט

ביון בן דורו של ויניקוט, פיתח חשיבה טיפולית עצמאית וייחודית, אשר הרחיבה את האופקים ביחס להפרעות קשות. המוקד בגישתו הטיפולית, עובר מקשב לייצוגים אסוציאטיביים ופירושם, לקשב לרובד מוקדם של הנפש, באזור שבין ה "כמעט נפשי" ל'כבר נפשי", שאין לו עדיין יצוג. העבודה באזורי הנפש הלא מיוצגים, מחייבת הקשבה עמוקה לאיכויות הלא מילוליות העולות בחיבור מטפל- מטופל: לתחושות גופניות, לרגשות ולדימויים הנוצרים במהלך השעה הטיפולית, ועיבודן בתוך המטפל ובמשותף עם המטופל, עד להפיכתן לייצוגים הניתנים לחשיבה. בסמינר זה נתמקד במהלך שעשה ביון החל מסוף שנות ה 50 של המאה הקודמת, בשינוי תפיסת ההזדהות ההשלכתית מפנטסיה תוך אישית, כהצעת קליין, לתקשורת אינטר-סובייקטיבית. נלמד שורה של מושגים שביון הציע בעלי משמעות טיפולית עמוקה: מכל- מוכל, פונקציית אלפא, reverie, חלימה, עבודה ללא זיכרון ותשוקה, ונדון בפיתוחים ובעבודה הקלינית של ממשיכיו : בריטון, מיטרני, בראון, אייגן, אוגדן, וורמוט.


קריאה בכתבי ויניקוט: השנים הראשונות-עיון בראשית הגותו של ויניקוט / אמנון אייל

מתוך קריאה משותפת של מאמרים, נעקוב אחר התפתחות החשיבה הויניקוטיאנית בראשית דרכה וננסה להבין כיצד בתוך סביבה פסיכואנליטית שהייתה סוערת ופורה באותה מידה, ועל רקע עבודתו של ויניקוט כרופא ילדים הפוגש בקליניקה שלו אימהות המחזיקות בזרועותיהן תינוקות, החלו לנבוט ולהתפתח בתוכו רעיונות חדשים ואישיים מאוד שהשפיעו, ומשפיעים עד היום, על הבנתנו את הנפש, ההתפתחות והתהליך הטיפולי. נבחן יחד כיצד מחשבות על ה-׳אפשרות לשמר את דרך החיים האישית למן הרגע הראשון׳ (זכרונות לידה, טראומת לידה וחרדה, 1949), נוכח פגיעות חודרניות סביבתיות המעוררות תגובה, הפכו אט אט להמשגות תיאורטיות מורכבות ורבות פנים, שמתוכן צמחה גם תפיסה של התהליך הטיפולי ככזה הנשען על רגרסיה לתלות.


סדנאות קריאה במקרים הקליניים של ויניקוט

קריאה במבחר מתוך מקרים קליניים המשובצים בתוך כתביו של ויניקוט, תאפשר מגע קרוב עם דמותו של ויניקוט כמטפל, המפלס דרכו מתוך תפיסות קיימות על בירכיהן גדל לעבר תפיסה ייחודית משלו. מתוך הקריאה ננסה לחדד את איפיוניה של תרומתו הייחודית של ויניקוט לתאוריה של הקליניקה הפסיכואנליטית, ונדון ברלונטיות שלה לעבודתנו הקלינית היומיומית.


שנה ב' מתקדמים ת"א

ויניקוט כמקור השראה בחשיבה התייחסותית ואינטרסובייקטיבית / פרופ' עמנואל ברמן

לגישות ההתייחסותיות והאינטרסובייקטיביות המגוונות, הרווחות כיום בפסיכואנליזה האמריקאית והבינלאומית, יש מקורות השראה רבים (בין היתר פרנצי, סליבן, פיירברן, באלינט, ראקר, קוהוט, בולבי ועוד). כתבי ויניקוט אף הם מקור השראה חשוב לגישות אלה. בסמינר זה נקרא בחלקו הראשון מאמרים של ויניקוט שבהם ניתן למצוא שורשים של תפיסה התייחסותית ואינטרסובייקטיבית, ובחלקו השני – מאמרים של מחברים בני זמננו שמתייחסים לשורשים אלה, דנים בהם ומפתחים אותם. בין היתר נדון בתרומתם של מחברים כמו מיטשל, אוגדן, ארון, גנט, בנג'מין ופייזר.


קריאה בכתבי ויניקוט- על הנפש השבורה (קורס שנתי) / שרה קולקר

ויניקוט מציע מבט ייחודי על הישברות האדם מול סביבה לא מותאמת: נוגפת, כושלת, חלשה או שבורה.  במלים נפש שבורה אני מתייחסת לשבר המעוות את ההתפתחות הרגשית, ממוטט, מפצל את העצמי, מנתק מגזר אחד  ממשנהו, מפרק את השותפות הפסיכוסומטית או מפריד "היות" מ"עשות".  בסמינר נמצא שהשבר הנפשי הוא גם הפצע, הוא גם ההגנה מפני כאבה הבלתי נסבל של הפציעה, והוא גם ניסיון האיחוי.


סדנאות קריאה במקרים הקליניים של ויניקוט

קריאה במבחר מתוך מקרים קליניים המשובצים בתוך כתביו של ויניקוט, תאפשר מגע קרוב עם דמותו של ויניקוט כמטפל, המפלס דרכו מתוך תפיסות קיימות על בירכיהן גדל לעבר תפיסה ייחודית משלו. מתוך הקריאה ננסה לחדד את איפיוניה של תרומתו הייחודית של ויניקוט לתאוריה של הקליניקה הפסיכואנליטית, ונדון ברלונטיות שלה לעבודתנו הקלינית היומיומית.


בני דורו של ויניקוט וממשיכיו- הזרם העצמאי / יעל גראור פרנס

בקורס זה נעמיק בחשיבתם ובתרומתם של ההוגים המרכזיים בזרם העצמאי בפסיכואנליזה. קבוצה אשר קבלה את הגדרתה כ״קבוצה האמצעית״ בעת דיוני המחלוקת בין אנה פרויד למלאני קליין בלונדון. הקבוצה פיתחה את דרכה העצמאית ממחצית המאה ה- 20 והיא כוללת מגוון רחב של תיאורטיקנים אשר הציעו השקפות תיאורטיות וקליניות שונות ומגוונות ולא תפיסת עולם אחידה. לצד השונות, קיימים מאפיינים משותפים, ביניהם- התרחקות ממודל הדחף והתוקפנות המולדת, דגש על חוויותיו הממשיות של התינוק עם האובייקטים כמעצבות את חיי הנפש, דגש על נוכחות וחוויה ביחסים הטיפוליים. 

נעסוק בהתפתחות הרגשית המוקדמת וכשליה, בטראומה ובתהליכים של רגרסיה לתלות.

נקרא מתוך – באלינט, חאן, ליטל, קולטארט, מילנר וכן מתוך כותבים עכשוויים שפיתחו את דרכם העצמאית: בולאס, אוגדן ואייגן.


שנה ג' מתקדמים ת"א

מחשבת הרגרסיה: באלינט, ויניקוט וממשיכיו / ד"ר מאיר שטיינבוק

קורס שנתי שמאפשר קריאה איטית ושהות חווייתית בשדה הרגרסיה והתלות אחד מהנושאים הטעונים בחשיבה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית. בסימסטר הראשון נעיין בכתבים התיאורטים  של באלינט ווויניקוט  ונלמד בזהירות את ההשלכות הקליניות של מחשבת הרגרסיה שלהם על הקליניקה העכשווית. בסימסטר השני נמשיך לקרוא בכתב ויניקוט ובכתבי בולאס חאן, וסלוכוור שהושפעו ממנו וחלקו עליו במספר נקודות.
נקדיש פרק מיוחד לחשיבתו הייחודית של מייקל אייגן.

קריאה בפרקים בספריו שתורגמו לעברית : 'הזנה רעילה', 'קשרים חבולים', 'העצמי הרגיש' ו'תחושת מות נפשי' ובמאמרו "איזור האמונה אצל ויניקוט, ביון ולאקאן", תדגיש את רעיונותיו הרדיקאליים של ויניקוט על המשמעות שיש  להישרדותו של המטפל את  המופעים השונים של ההרסנות והכשל  בחיזוק האמונה שקשר עם זולת אפשרי ומהווה מצע לצמיחה נפשית.


פירוש ואי-פירוש: מחשבות על הטכניקה הפסיכואנליטית בעקבות ויניקוט וממשיכיו / מיכל ריק

"לעתים, לצד פירוש, אני מדבר על נרטיב, כלומר: הדרך של האנליטיקאי להתקיים בזמן השעה, כך שהוא משתתף עם המטופל בבניית משמעות, בדרך דיאלוגית, בלי סזורה (caesura) אינטרפרטטיבית מיוחדת…", אומר אנטונינו פרו (Ferro). בסמינר מסכם זה ננסה לחדד את ההבדלים בתהליך הטיפולי בין מצבים המזמינים פירוש, למצבים המזמינים נוכחות אחרת, לא-פרשנית של המטפל. נחשוב על הדברים שאנו עושים כאשר איננו מפרשים, וגם איננו עוסקים בתוכנו בניסוח הפירוש הבא. נקרא טקסטים פסיכואנליטיים שהמשיגו באופנים שונים את הנוכחות הלא-פרשנית או התייחסו לתנועה בין פירוש ואי-פירוש. ננסה לעשות אינטגרציה של ההבנות התיאורטיות והקליניות מהקריאה שנעשתה בסמינרים קודמים."


השפעה ויניקוטיאנית בכתבי אוגדן / רות סגל

בסמינר זה נבחן את השפעתו של ויניקוט על אוגדן. ניתן לזהות השפעה זו מתוך עיון בכמה מושגים שטבע אוגדן, כמו הפוזיציה האוטיסטית-מגעית ומושג השלישי האנליטי, או מתוך מרכזיותם של תופעות המעבר והמרחב הפוטנציאלי בכתיבתו של אוגדן. בנוסף נדון גם בגישתם לנפש האדם ולחיים בכלל מתוך עיסוקם במוטיבים כמו חיים, חיות ומוות. נעסוק במפגש בין הפרדוקס הוויניקוטיאני לדיאלקטיקה אצל אוגדן, וכן בניתוחו של אוגדן את כתיבתו של ויניקוט.


המשך מחשבת הרגרסיה: ויניקוט ואייגן / ד"ר מאיר שטיינבוק

חשיבתו הייחודית של מייקל אייגן צמודה לחוויות חדר הטיפול. ספריו מאפשרים לנו להעמיק את הידע שלנו לגבי מחשבותיהם של פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, לאקאן ועוד. בקורס נקרא פרקים בספריו Toxic Nourishment ו-Damaged Bonds ואת מאמרו "איזור האמונה אצל ויניקוט, ביון ולאקאן". דרך הקריאה נפגוש את רעיונותיו הרדיקאליים של ויניקוט על משמעות הטיפול הפסיכואנליטי ועל עמידתו והישרדותו של המטפל כמי שנושא את ההכרה והאמונה שהתהליך הפסיכואנליטי על ההרסנות שמתקיימת בו, יוצר אצל המטופל אמונה שאפשרי קשר עם זולת, שיהווה מצע לצמיחה נפשית.


סדנאות קריאה במקרים הקליניים של ויניקוט

קריאה במבחר מתוך מקרים קליניים המשובצים בתוך כתביו של ויניקוט, תאפשר מגע קרוב עם דמותו של ויניקוט כמטפל, המפלס דרכו מתוך תפיסות קיימות על בירכיהן גדל לעבר תפיסה ייחודית משלו. מתוך הקריאה ננסה לחדד את איפיוניה של תרומתו הייחודית של ויניקוט לתאוריה של הקליניקה הפסיכואנליטית, ונדון ברלונטיות שלה לעבודתנו הקלינית היומיומית.