שנה א' מתקדמים חיפה

התפתחות רגשית מוקדמת כתשתית לחשיבה הקלינית של ויניקוט  / ד"ר מאיר שטיינבוק

את הקורס הפותח את התכנית התלת-שנתית נקדיש לניסיון למקם את התפיסה הוויניקוטיאנית  בשדה הפסיכואנליטי העכשווי, ונעקוב אחר תהליך צמיחתה, החל משורשיה הנטועים בחשיבה הקלייניאנית והפרוידיאנית, אל עבר תחנות ראשונות בדרכו של ויניקוט ליצירת מודל טיפולי ייחודי.


גוף-נפש בחשיבתו של ויניקוט / נילי שור

הפסיכואנליזה החלה את התפתחותה דרך הגוף, מתוך הטיפול בסימפטומים גופניים של היסטריה, והשאלה של היחס גוף-נפש היא שאלה מהותית שנותרה חידתית ומלווה אותנו מאז ועד היום .
בשיעורים נתבונן בהתפתחות שחלה ביחס לגוף בטיפול הנפשי החל בפרויד ועד לויניקוט, אשר תרם תרומה משמעותית ביחס למקומו של הגוף בשיח הפסיכואנליטי והציב את החוויה הגופנית כבסיס להבנייה הנפשית.
נקרא את מאמרו הקנוני של ויניקוט משנת 1949, The mind and its relation to the psyche-soma, בו פרש לראשונה את תפיסת הגוף-נפש המיוחדת שלו, ונעבור על מאמרים נוספים שלו המתמקדים בנושא זה ובהבנתו לגבי טיבן של התופעות והמחלות הפסיכוסומטיות ובהשלכות הקליניות שלהן.


מחשבות על זמן ועל זמניות בכתבי ויניקוט / ידידה טורקניץ

הדיאלקטיקה בין זמן להעדר זמן היא בסיסית בהתפתחות הנפש. ויניקוט חוקר דיאלקטיקה זו ומדגיש את תפקיד האם בהחזקת מצבים של העדר אינטגרציה וזמן בשלב שהוא מכנה תלות מוחלטת. הוא ממשיך ומתאר את  המפגש ההדרגתי של התינוק הרך עם היבטים מציאותיים של הזמן, לאורך ההתפתחות, תוך תיווך עדין ומותאם של האם. במקביל, היא זו המחזיקה את הפרדוקס בין המשכיות ואי המשכיות בחיי התינוק. בקורס נחזור למושגים כגון "המשכיות ההיות" "רגרסיה לתלות" ו"פחד מהתמוטטות" ונחקור באמצעותם את הפרדוקסליות הייחודית בין היבטים לינאריים, אובייקטיביים של הזמן להיבטים מעגליים, גמישים, וסובייקטיביים. נקרא מתוך: וויניקוט, בולאס, אוגדן, פריאל, ופרסונס, ונעמיק באמצעות דוגמאות מהקליניקה.


מצבים מנטליים ראשוניים / חוה פרומקין ליאן

בשלושת המפגשים נדון במצבי נפש ארכאים האופייניים לראשית החיים, בהעדר לכידות פנימית בסיסית ובטרם התהוות העצמי ברמת גיבוש המאפשרת מנטליזציה. הוויות ראשוניות אלו מלוות באופנויות של חרדה ובהתארגנות נפשית תואמת המכוונת ליצירת תחושה של החזקה 'פרימיטיבית' של העצמי הפרגמנטרי ונעדר הלכידות.
נקרא כותבים שונים המתייחסים למצבי נפש אלו, אותם אנו פוגשים בקליניקה במטופלים קשים וכן כמובלעות בארגוני אישיות נוירוטים. מתוך כך ננסה לשלב את החשיבה התאורטית והקלינית ביחס למצבים אלו.
נקרא כותבים כביק, מלצר, טסטין, אוגדן, אנזיה ועוד, ככל שיאפשר לנו הזמן.


שורשי החשיבה על טראומה ודיסוציאציה / חיותה גורביץ'

בשיעור נתמקד בתיאוריה על שרשי הטראומה הנפשית המוקדמת בכתביו המאוחרים של פרנצי. מדובר בהנחת יסוד שהנפש אינה מהות נפרדת בעלת מוטיבציות התפתחותיות אינטרינזיות בלבד, אלא מתהווה בתוך ומתוך חיבור ואחדיות עם נפש ההורה החל משלבי ההתפתחות המוקדמים ביותר. כך בהתפתחות התקינה, וכך גם בפסיכופתולוגיה – הנתפשת כרצף של טראומטיזציה התפתחותית של העצמי, הכרוכה בכשל סביבתי, בכשל של האחר הממשי. ההנחה התיאורטית הזו המשיכה והתפתחה בכתביהם של בלינט, פירברן, גנטריפ, קוהוט, וכמובן – ויניקוט. קריאת מאמריו של ויניקוט לצד אלו של פרנצי מעמיקה ומעבה את הבנת הכתבים של שניהם.


השבר הבסיסי – באלינט / ד"ר מאיר שטיינבוק

תקציר הקורס יעודכן בהקדם


השורשים הקלייניאנים של ויניקוט / יהודית טריאסט

תקציר הקורס יעודכן בהקדם